95 stellingen deel 8: revisionisme ontmaskerd

80. Revisionisten hanteren een andere exegese voor Genesis 1-11 dan voor de rest van de Bijbel
Voor de lezing van de eerste hoofdstukken van de Bijbel worden door revisionisten allerlei kunstgrepen toegepast om deze in lijn te maken met de huidige wetenschappelijke kennis. Andere zaken die volgens de wetenschap even onmogelijk zijn worden echter door de meeste revisionisten wel als historisch gezien, met name de opstanding van Jezus.

download (2).jpg81. Revisionisten hebben een inconsistente manier van Bijbellezen
Door de eerste hoofdstukken van de Bijbel als allegorie te lezen en vergelijkbare teksten uit andere Bijbelboeken als historisch is elke Bijbeltekst open voor eigen interpretatie. Daardoor wordt de lezing van de tekst niet meer bepaald door de context, maar door de lezer. Dit leidt tot een inconsistente manier van Bijbellezen.

82. Revisionisten hebben een inconsistent geloof
Omdat een revisionist vrijelijk kiest welke Bijbelteksten hij wel of niet als letterlijk of historisch ziet kan hij zijn eigen geloof samenstellen. Dat is een inconsistent geloof, waarbij sommige in de Bijbel geschreven wonderen die tegen de gangbare wetenschap ingaan wel worden aangenomen, maar andere niet. Dat blijkt ook uit het feit dat geen twee revisionisten exact hetzelfde model aanhangen over wanneer bijvoorbeeld de zondeval was (en of die er wel was).

83. Revisionisme is een god-van-de-gaten-oplossing
Door een goddelijk sausje toe te voegen aan de verder atheïstische wetenschap wordt een god-van-de-gaten gecreëerd. De onbeantwoordbare vraagstukken van de evolutietheorie, zoals het ontstaan van het leven, de genetische code, en het bestaan van een ziel, worden aan God toegeschreven. Stel dat evolutionisten een sluitend mechanisme hebben voor deze zaken, dan zal ook de revisionistische god moeten wijken van die gaten.

84. Er zit geen wezenlijk verschil tussen theïstische evolutie en reguliere evolutie
Behalve de god-van-de-gaten-oplossing is er geen aanwijsbaar verschil tussen de seculiere evolutietheorie en de theïstische evolutie. Een niet-christen die evolutie bestudeert en accepteert zal niet de noodzaak zien om in God te gaan geloven.MM-Faith-Evolution

85. Progressieve creatie is geen ‘wetenschappelijke’ evolutie, dat is immers een blind proces
Sommige revisionisten geloven in een door god (kleine letter) geleide vorm van evolutie. God schept in een doorgaand proces steeds nieuwe soorten, al dan niet uit eerder bestaande soorten. Zo proberen ze toch de Bijbel met de evolutietheorie in overeenstemming te brengen. Deze vorm van evolutie is echter onwetenschappelijk: de ‘wetenschappelijke’ evolutietheorie gaat er namelijk vanuit dat de sturende processen van evolutie willekeurig zijn. Deze vorm van theïstische evolutie zou niet willekeurig zijn. Dat betekent dat de god van deze theïstische evolutie/progressieve creatie een wrede god is die al het lijden en sterven zo gewild heeft om tot de uiteindelijke mens te komen.

86. Theïstische evolutie impliceert een deïstisch godsbeeld
Indien een revisionist wel een strikt willekeurig evolutieproces aanhangt, zonder direct ingrijpen of sturing van een god, dan heeft hij een deïstisch godsbeeld, waarbij zijn god als schepper even wat heeft gedaan en het heelal in gang heeft gezet, zodat zich volgens het evolutieproces de wereld met al het leven ontwikkelde. Daarvoor heeft deze god verder geen ingrepen gedaan. Dit is de definitie van een deïstische god.

87. Theïstische evolutie overtreedt het eerste gebod
De God van de Bijbel duldt geen andere goden naast Zich (Exodus 20:3). Toch moet Hij wijken voor de wereldse evolutie, die niet betwijfeld mag worden. Daarmee heeft evolutie een onaantastbare, haast goddelijke status gekregen en moet God Zijn positie delen met de evolutiegod.

Darwin Altar88. Revisionisme is afgoderij
In de tijd van de Rechters verviel Israël steeds weer in afgoderij. Het was niet zozeer dat ze de goden van de andere volken in plaats van de Heer aanbaden, maar ze aanbaden hen naast Hem. Deze vorm van afgoderij zie je ook terug bij revisionisme: de eigen theorieën worden op hetzelfde niveau gesteld als de God van de Bijbel.

89. Door evolutie aan de Bijbel toe te voegen zeg je beter te weten hoe het zit dan God
Wanneer de hele Bijbel een recente schepping onderschrijft, en God Zelf het in Exodus tot twee keer toe woord voor woord bevestigt, is elke bewering dat God een andere vorm/tijdspanne van scheppen heeft gebruikt dan de zes dagen in feite een bewering dat je het beter weet dan God. Dit is dezelfde zonde als die waarin Adam en Eva vielen in het paradijs. Zij vertrouwden God ook niet op Zijn woord.

90. Wereldse wijsheid is dwaasheid in Gods ogen
De precieze details van de evolutietheorie veranderen steeds. Data worden opgerekt, volgordes worden omgewisseld en ouderdommen moeten worden bijgesteld. Je geloof baseren op dit soort ‘wereldse wijsheden’ is niet slim, want in de ogen van God is de menselijke wijsheid dwaas (1 Korinthe 3:19).

91. God gebiedt Job nederigheid aangaande oorsprongsvraagstukken
Aan het eind van het boek Job richt God Zich tot Job. God vraagt onder andere waar Job was toen Hij de aarde grondvestte (Job 38:4). De onderliggende boodschap is dat Job niet moet denken dat hij het zo goed weet, en zijn vrienden al helemaal niet. God is Degene die de antwoorden op oorsprongsvraagstukken wel weet. Vanuit een nederige houding mag je luisteren naar wat Hij daarover in Zijn Woord heeft geopenbaard.

92. Veel christenen hebben het geloof vaarwelgezegd omdat ze horen dat evolutie de waarheid isBoek Templeton
Jongeren die christelijk zijn opgevoed zwichten helaas maar al te vaak voor de ‘wetenschappelijke’ evolutietheorie. Als gevolg daarvan trekken ze de Bijbel in twijfel en zeggen ze uiteindelijk het geloof vaarwel. Wellicht het meest schrijnende voorbeeld daarvan is dat van de Canadese evangelist Charles Templeton, te lezen in zijn autobiografie Farewell to God.

93. Zelfs atheïsten erkennen dat Genesis fundamenteel is voor het christelijk geloof
Atheïsten als Frank Zindler erkennen dat de evolutietheorie de doodsteek is voor, in zijn woorden, “de kernmythe van het christendom”. Evolutie-evangelist Richard Dawkins beweert dat de evolutietheorie elke noodzaak voor God heeft weggenomen. Dankzij evolutie is het mogelijk om een “intellectueel vervuld atheïst” te zijn.

94. De duivel trekt Gods woorden in twijfel
Zonder te beweren dat de evolutietheorie een verzinsel van de duivel is, en zonder te beweren dat het niet zo is, klinken in de evolutietheorie wel die eerste woorden van de satan in het paradijs door: “Heeft God echt gezegd dat…?” (Genesis 3:1). Deze vraag klinkt keer op keer door in de evolutietheorie. Heeft God echt de wereld in zes dagen geschapen? De mensen als unieke wezens? Elke evolutionist, theïstisch, deïstisch of atheïstisch, zal deze vraag met een volmondig “nee” moeten beantwoorden.

95. Een christen is een discipel van Christus, en zou dus naar Hem moeten luisteren
Eenieder die zichzelf christen noemt geeft daarmee aan een volgeling van Jezus te (willen) zijn. Jezus vraagt om een kinderlijk geloof (Mattheüs 18:3) in Hem en Zijn Woord. Jezus is het voorbeeld van iedere christen, en iedere christen zou er goed aan doen om Hem in alles te volgen, ook wanneer Hij Genesis bevestigt.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s